زمان برگزاری نمایشگاه – تهران 9-12 آذر ماه سالن Bغرفه 41