یکی از مشخصه های آبصابون تولیدی قلیائیت آن است و ….